Medlemsansökan

Telefon 0346-885593
E-post kansli@falkenbergsbtk.com

  Medlems- och träningsavgifter

  Medlemsavgift per år
  Enskild     350 kronor
  Familj       600 kronor

  Träningsavgift
  Nya träningsavgifter för 2021-2022 beslutas av årsmötet i slutet av september 2021.

  Information om personuppgiftsbehandling
  –  medlemmar

   

  Falkenbergs Bordtennisklubb, nedan benämnd som FBTK, behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

  FBTK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter sköts av de i kansliets personal som är utbildade i Idrott Online systemet. Du kan alltid komma i kontakt med FBTK:s kansli genom att kontakta oss på kansli@falkenbergsbtk.com. Medlemskapet i FBTK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men FBTK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

  Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i FBTK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att FBTK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

  Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

  Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att FBTK ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i FBTK:s IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som FBTK samarbetar med för nödvändig behandling för FBTK:s räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina personuppgifter till Kommun eller Riksidrottsförbund för att söka nödvändiga bidrag till föreningen. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

  Lagringstiden

  FBTK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. FBTK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

  Dina rättigheter

  Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

  En begäran om något av det nämnda kan skickas till kansli@falkenbergsbtk.com. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

  Genom att godkänna FBTK:s medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

  Våra guldsponsorer