NoteratOkategoriserade

Kallelse till årsmöte

By 21 augusti, 2018 No Comments

page1image2007439312

FALKENBERGS BORDTENNISKLUBB

KALLAR TILL ÅRSMÖTE

Tisdagen den 11/9, klockan 18.00

Plats: Konferenssalen, Falkhallen

Varmt välkomna!

FALKENBERGS BORDTENNISKLUBB

DAGORDNING
ÅRSMÖTE 2018-09-11 kl. 18.00, Falkhallens konferenssal

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragninglista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat & balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.
 12. Beslut om antal övriga ledamöter i styrelsen (enl. stadgar lägst 6 och högst 10)
 13. Val av
  a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, halva för en tid av ett år.
  c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta:
d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
e) Beslut om val av ombud till SDF – möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.)
f) Ledamot/kassör i pensionsstiftelsen.

 1. Utdelning av Falkenbergs Kommuns vandringspris till bästa junior.
 2. Utdelning av ”Martin Perssons Minne” för visat gott kamratskap
 3. Utdelning av Siv Nilssons minne
 4. Utdelning av förtjänsttecken

 

 1. Övriga frågor

* Golvalliansen

 1. Avslutning